MENU

Majlis Daerah Kota Tinggi telah dianugerahkan Pensijilan MS ISO 9001:2015

ISO

Pengenalan Kepada Manual Kualiti

Manual Kualiti ini menerangkan bagaimana sistem pengurusan kualiti beroperasi dan menyediakan panduan kepada sistem pengurusan kualiti Majlis Daerah KOTA TINGGI (MDKT). Manual kualiti ini disediakan untuk memenuhi matlamat serta memenuhi matlamat serta objektif Sistem Pengurusan Kualiti MDKT.

Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ini mangandungi dokumen yang disahkan, termasuk polisi, prosedur, dasar kualiti, objektif kualiti, penerangan ringkas dan rekod. Dokumen ini memberi panduan kepada pekerja ketika melaksanakan pengeluaran dan penghantaran produk atau perkhidmatan kepada pelanggan MDKT serta penambahbaikan berterusan ke atas produk atau perkhidmatan.

SPK ini dibuat bagi menepati keperluan standard antarabangsa ISO 9001:2015, Quality Management System – Requirements dan juga tertakluk kepada undang-undang dan peraturan-peraturaan yang digunapakai.

Tujuan

Tujuan Manual Kualiti ini disediakan adalah untuk:

a)    Menerangkan maklumat asas mengenai organisasi MDKT;
b)    Menerangkan SPK dalam pengurusan Kawalan Pembangunan, Pengurusan Kawalan Pelesenan, Pengurusan Cukai Taksiran dan Pengurusan Penyediaan dan Penyelenggaraan Kemudahan dan Infrastruktur Awam selaras dengan kehendak serta keperluan MS ISO 9001:2015;
c)    Menggariskan dasar dan prinsip asa bagi setiap aktiviti dalam pemberian pengurusan proses Kawalan Pembangunan, Pengurusan Lesen Perniagaan, Pengurusan Cukai Taksiran dan Pengurusan Penyediaan dan Penyelenggaraan Kemudahan dan Infrastruktur Awam.

Dasar Organisasi

Komitmen Majlis adalah memberikan perkhidmatan yang cepat, tepat, berkesan dan mesra serta berinisiatif untuk menambah baik kualiti perkhidmatan bagi kepuasan hati pelanggan berasakan tadbir urus yang baik.

Skop Pelaksanaan

Dokumen ini memperihalkan sistem kualiti yang perlu dipatuhi oleh warga kerja MDKT. Sistem kualiti ini disediakan sebagai memenuhi keperluan standar MS ISO 9001:2015. Standard ini mengambil kira perkhidmatan yang diberikan oleh organisasi ini. Skop persijilan MDKT merangkumi 5 proses utama seperti yang berikut:

a.    Proses Pengurusan Ubah Tambah Bangunan
b.    Proses Pengurusan Pindaan Ke atas Senarai Nilaian
c.    Proses Pengurusan Pindah Milik
d.    Proses Permohonan Lesen Tred
e.    Proses Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat (One Stop Centre)

Pelaksanaan proses-proses utama disokong oleh proses pengurusan dan proses sokongan.

Manual kualiti ini mengandungi dokumen yang merangkumi struktur organisasi, mengenal pasti tanggungjawab pengurusan dan rujukan ke ata proses serta prosedur organisasi disokong dengan dokumen juga rekod yang berkaitan.

Dasar Kualiti

MDKT akan memastikan proses pengeluaran produk dan perkhidmatan proses Pengurusan Ubah Tambah, Pengurusan Pindaan Ke atas Senarai,  Pengurusan Pindah Milik dan Pengurusan Permohonan Lesen Tred dilaksanakan dengan cekap, tepat serta berkesan bagi memenuhi keperluan pelanggan melalui pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 dan memenuhi kehendak undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

 MDKT juga member komitmen sepenuhnya dalam menjalankan penambahbaikan ke atas kesuluruhan Sistem Pengurusan Kualiti dan Memastikan objektif kualiti diguna pakai oleh semua jabatan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas. Sistem Pengurusan Kualiti akan disemak mengikut tempoh yang ditetapkan melalui Mesyuarat Semakan Pengurusan. 

i.    YDP yang mengetuai pengurusan tertinggi bertanggungjawab mengubal dasar kualiti.
ii.    Dasar ini dicapai melalui pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti berasakan MS ISO 9001:2015 yang sentiasa dipastikan sesuai dan berkesan setiap masa selaras dengan visi, misi dan objektif.
iii.    Dasar ini akan disebarkan kepada warga MDKT dan akan dikaji semula bagi memastikan kesesuaiannya sepanjang masa.

Muat turun Manual Kualiti MS ISO 9001:2015

1. Manual Kualiti

1.1 Manual Kualiti ISO MDKT 

1.2 Lampiran A - Jadual Objektif MDKT 

1.3 Lampiran B - Carta Organisasi 

1.4 Lampiran C - Isu & Stakeholder

      1.4.1 Lampiran C - Isu & Stakeholder - BANGUNAN

      1.4.2 Lampiran C - Isu & Stakeholder - LESEN 

      1.4.3 Lampiran C - Isu & Stakeholder - PENILAIAN 

      1.4.4 Lampiran C - Isu & Stakeholder - OSC 

1.5 Pengurusan Risiko

      1.5.1 Ubah Tambah

              1.5.1.1  Pelan Pengurusan Risiko - BANGUNAN 

              1.5.1.2  Skala Tahap Risiko - BANGUNAN 

      1.5.2 Penilaian

              1.5.2.1 Pindaan Nilaian

                         1.5.2.1.1 Pelan Pengurusan Risiko - Pindaan Nilaian

                         1.5.2.1.2 Skala Tahap Risiko - Pindaan Nilaian 

              1.5.2.2 Pindah Milik

                         1.5.2.2.1 Pelan Pengurusan RIsiko - Pindah Milik 

                         1.5.2.2.2 Skala Tahap Risiko - Pindah Milik 

      1.5.3 Pelesenan

              1.5.3.1 Pelan Pengurusan Risiko -  Bahagian Pelesenan 

              1.5.3.2 Skala Tahap Risiko - Bahagian Pelesenan 

      1.5.4 OSC

              1.5.4.1 Pelan Pengurusan Risiko - OSC 

              1.5.4.2 Skala Tahap Risiko - OSC 

2.0 Teras

      2.1. Bangunan

               2.1.1 MDKT - Bangunan - 01 Kelulusan Ubah Tambah 

               2.1.2 Borang

                       2.1.1.1 MDKT - Bangunan 01 L 01 - Senarai Semak Permohonan Kelulusan Ubah Tambah 

                       2.1.1.2 MDKT - Bangunan 01 L 03 - Borang Lanjut Tempoh Pelan 

                       2.1.1.3 MDKT - Bangunan 01 L 04 - Borang Permohonan Kembalikan Wang Amanah 

                       2.1.1.4 MDKT - Bangunan 01 L 05 - Ulasan Teknikal

                       2.1.1.5 MDKT - Bangunan 01 L 06 - Surat Pinda Pelan 

                       2.1.1.6 MDKT - Bangunan 01 L 07 - Minta Ulasan Jabatan

                       2.1.1.7 MDKT - Bangunan 01 L 08 - Surat Kelulusan

                       2.1.1.8 MDKT - Bangunan 01 L 09 - Borang Ambil Dokumen

                       2.1.1.9 MDKT - Bangunan 01 L 10 - Surat Jelaskan Denda

         2.2 Penilaian

               2.2.1 MDKT - Cukai - 01 Pindaan Senarai Nilaian 

               2.2.2 MDKT - Cukai - 02 Pengurusan Pindah Milik 

         2.3 Pelesenan

                2.3.1 MDKT - Lesen - 01 Tiada Risiko 

                2.3.2 MDKT - Lesen - 02 Berisiko Tahap 1

                2.3.3 MDKT - Lesen - 03 Berisiko Tahap 2

         2.4 OSC

                2.4.1 MDKT - OSC-01 Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat 

                2.4.2 LAMPIRAN L1 - L5 

3.0 Sokongan

        3.1 MDKT - Urus - 01 Kawalan Dokumen 

        3.2 MDKT - Urus - 02 Kawalan Rekod 

               3.2.1 Borang Daftar Surat Masuk 

               3.2.2 Daftar Cek,Wang Pos, Wang Tunai 

               3.2.3 Rekod Pergerakan Fail 

               3.2.4 Buku Daftar Surat Serahan Tangan

               3.2.5 Borang Daftar Pos 

               3.2.6 Borang Fail - Fail Am Yang Hendak Di Lupus 

        3.3 MDKT - Urus - 03 Audit Dalaman 

              3.3.1 3 Teras 1(03) 1 

              3.3.2 3 Teras 1(03) 2 

              3.3.3 3 Teras 1(03) 3 

              3.3.4 3 Teras 1(03) 4

              3.3.5 3 Teras 1(03) 5

              3.3.6 3 Teras 1(03) 6 

              3.3.7 3 Teras 1(03) 7 

              3.3.8 3 Teras 1(03) 8

       3.4 MDKT - Urus - 04 Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan 

       3.5 MDKT - Urus - 05 Kawalan Ke Atas Produk Tidak Mengikut Spesifikasi 

       3.6 MDKT - Urus - 06 Tindakan Pembetulan 

             3.6.1 MDKT - Urus  - 06 L01

                      3.6.1.1 Contoh 06 L01 

             3.6.2 MDKT - Urus - 06 L02 

       3.7 MDKT - Urus - 07 Anggaran Bajet Tahunan  

       3.8 MDKT - Urus - 08 Latihan

       3.9 MDKT - Urus - 09 Perolehan 

       3.10 MDKT - Urus - 10 Aduan Pelanggan 

             3.10.1 L01 

             3.10.2 L02 

 

<<< Muat turun semua dokumen >>>